fbpx

Regulamin

Regulamin Konferencji Holistic Health&Beauty Conference 2018

Postanowienia ogólne
1.1.Konferencja Holstic Health&Beauty Conference, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 01-02.06.2018 listopada 2018 r.
1.2.Organizatorem Konferencji jest Patryk Goł, ul. Uniwersytecka 20, 40-007 Katowice, NIP 627-254-38-29 tel. 506-809-982 e-mail: holisticconferencepoland@gmail.com, zwany w dalszej części Organizatorem.
1.3.Oficjalna strona internetowa Kongresu znajduje się pod adresem www.holisticconference.pl
1.4.Główne wydarzenia Kongresu odbywają się w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie, ul. Ignacego Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów, zwanym w dalszej części Obiektem.
1.5.Uczestnikami Kongresu są w szczególności:
a) Kosmetolodzy, przedstawiciele biznesu
b)przedstawiciele świata nauki, kultury, polityki, dziennikarze i publicyści
c)studenci i uczestnicy studiów doktoranckich
d)eksperci Beauty z Polski i Świata
1.6.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konferencji.

Warunki uczestnictwa
2.1.Warunkiem udziału w Konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej na wskazany rachunek bankowy.
2.2.Proces rejestracyjny uczestników Kongresu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego on-line na stronie internetowej Kongresu, wskazanej w pkt 1.3. niniejszego Regulaminu.
2.3.Podczas dokonywania rejestracji w formularzu rejestracyjnym należy:
a)podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
b)podać dane do faktury
c)wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z załączonymi oświadczeniami.
2.4.Pomyślne zakończenie procesu rejestracyjnego zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem i biletem wstępu przesłanym na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Bilet należy wydrukować lub okazać na urządzeniu mobilnym przy recepcji.
2.5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc. O wyczerpaniu wolnych miejsc Organizator poinformuje na stronie internetowej Kongresu, o której mowa w pkt 1.3. niniejszego Regulaminu.
2.6.Kontakt z uczestnikiem Kongresu będzie odbywał się w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem strony www.holisticconference.pl

3.Koszty uczestnictwa i płatności
3.1.Organizator wyróżnia dwa typy biletów wstępu na Kongres:
a)normalny –przeznaczony dla wszystkich uczestników
b)studencki –przeznaczony dla studentów i uczestników studiów doktoranckich.
3.2.Koszt uczestnictwa uzależniony jest od rodzaju biletu i wynosi odpowiednio:
a)normalny – 249 zł BRUTTO
b)studencki – 179 zł BRUTTO
3.3.W ramach Konferencji w dniu 01 czerwca 2019r. organizowana jest uroczysta GALA DINNER. Osoba, która dokonała rejestracji na Kongres ma prawo dokonać zakupu biletu wstępu na kolacje cenie ulgowej 150 zł BRUTTO
3.4.Opłata za bilet wstępu na Kongres obejmuje następujące świadczenia:
a)udział we wszystkich częściach programowych Konferencji b)imienny Identyfikator
c)pakiet materiałów konferencyjnych
d)lunch
e)przerwy kawowe
f)udział w panelu dyskusyjnym
g)możliwość zakupu ulgowego biletu wstępu GALE DINNER
h)zniżkę na nocleg w hotelu
3.5.Płatnikiem (odbiorcą faktury) jest podmiot wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
3.6.Uczestnik zobowiązany jest do wskazania płatnika faktury (odbiorcy faktury),na którego dokument będzie wystawiony. Uczestnik może dokonać zmiany płatnika w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. Informację z prośbą o zmianę płatnika należy przekazać drogą e-mailową, na adres o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego Regulaminu. W informacji musi być wskazany numer faktury, dotychczasowe oznaczenie płatnika, nazwa nowego płatnika, imię i nazwisko Uczestnika Konferencji.
3.7.Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz wysłania jej wyłącznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
3.8.Rozliczenia transakcji będą przeprowadzane:
a) e-przelewem za pośrednictwem systemu płatności on-line Payu.pl b) przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze ING Bank Śląski S.A. 70 1050 1243 1000 0097 0353 5998.

4.Organizacja i bezpieczeństwo
4.1.Wstęp do Obiektu, w którym odbywają się wydarzenia programowe Kongresu mają wyłącznie Akredytowani uczestnicy Kongresu.
4.2.Uczestnik staje się Akredytowanym uczestnikiem Kongresu po potwierdzeniu akredytacji w recepcji Kongresu oraz pobraniu imiennego Identyfikatora.
4.3.Uczestnik Kongresu, rejestrujący się w ramach typu „bilet indywidualny studencki” zobowiązany jest w trakcie potwierdzania akredytacji w recepcji, do okazania aktualnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej.
4.4.Akredytowany uczestnik Kongresu zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu Identyfikatora przez cały czas pobytu w Obiekcie i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora.
4.5.Osoby, które nie są w stanie okazać swojego Identyfikatora nie będą wpuszczane do Obiektu. Osoby te są zobowiązane na żądanie przedstawiciela Organizatora do niezwłocznego opuszczenia Obiektu.
4.6.Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój Identyfikator mogą otrzymać duplikat Identyfikatora zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Organizatora.
4.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych Kongresu.
4.8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Akredytowanych uczestników Kongresu, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Kongresu.
4.9.Akredytowany uczestnik Kongresu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez niego zniszczenia i szkody w trakcie trwania Kongresu.

5.Rezygnacja z uczestnictwa
5.1.Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie może nastąpić wyłącznie w drodze oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną, faksem lub listem poleconym na adres Organizatora, o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego Regulaminu.
5.2.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Uczestnik będący konsumentem może zrezygnować z udziału w Kongresie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Rezygnacja z udziału w Kongresie przez osoby inne niż konsument odbywa się na zasadach dotyczących konsumentów.
5.3.Organizator, w przypadku dokonania rezygnacji na warunkach określonych w pkt 5.2. niniejszego Regulaminu zwraca uczestnikowi całość zapłaconej kwoty na konto bankowe, z którego płatność została dokonana.
5.4.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie, w terminie późniejszym niż 14 dni od daty rejestracji, zwrot wpłaconej kwoty następuje na poniższych warunkach (decyduje data wpływu rezygnacji, o której mowa w pkt 5.1. niniejszego Regulaminu):
a)rezygnacja złożona w terminie do 30 marca 2018r. –zwrot pełnej opłaty na konto bankowe, z którego płatność została dokonana,
b)rezygnacja złożona w terminie do 30 kwietnia 2019r. –zwrot 50 % opłaty na konto bankowe, z którego płatność została dokonana,
c)rezygnacja złożona w terminie po 15 maja 2019r. –uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty.

6.Reklamacje
6.1.Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym lub e-mailem na adres Organizatora, o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego Regulaminu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Kongresu.
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez reklamującego.

7.Oświadczenia i zgody
7.1.Uczestnik Kongresu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z pózn. zm.) wyraża zgodę na nieodpłatne i niekomercyjne rozpowszechnianie przez Organizatora (lub na jego zlecenie) jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Kongresie w każdej dostępnej formie, w tym fotograficznej i filmowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji: kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, użyczenie, publiczne odtwarzanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
7.2.Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Konferencji „Holistic Health&Beauty Conference”. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Kongresu Organizator informuje, że:
a)Administratorem danych osobowych jest Patryk Goł, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 20
b)zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych
c)dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d)dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od dnia realizacji „Holistic Health&Beauty Conference’’
e)podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w „Holistic Health&Beauty Conference’’
f)dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania
7.3.Uczestnik Kongresu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych związanych z organizacją cyklu wydarzeń „Holistic Health&Beauty Conference”. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Kongresu, Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Patryk Goł ul. Uniwersytecka 20 40-007 Katowice NIP 627-254-38-29
b)zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych,
c)dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d)dane osobowe przechowywane będą przez czas nieoznaczony,
e)Uczestnik Konferencji posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
f)Uczestnik Kongresu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, g)podanie danych osobowych jest dobrowolne,
h)dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania.
7.4.Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane podał dobrowolnie i został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Patryk Goł.
7.5..Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
7.6.Zarejestrowanie się jako Uczestnik Kongresu jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

8.Postanowienia końcowe
8.1.Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniach, w których odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów.
8.2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania Konferencji Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na konto bankowe, z którego płatność została dokonana.
8.3.Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz noclegu uczestników Konferencji.
8.4.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej.
8.5.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
8.6.W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu w języku polskim.
8.7.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
8.8.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania zaktualizowanej treści Regulaminu.